slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6

ČKD CONSTRUCTION

je dodavatel stavební části investičních celků včetně souvisejících dodávek technologického vybavení a realizace rezidenčních a kancelářských projektů.

PROJEKT ZEVO

ZEVO Chotíkov je energetické zařízení, které umožňuje kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie.

Maximální instalovaný tepelný výkon je 22 MWt a elektrický výkon je 7,5 MWe.

Komunální odpad je skladován v uzavřeném odsávaném bunkru a spalován na hydraulicky ovládaném roštu.

Energie horkých spalin, uvolněná spalováním odpadu, je přeměněna v parním kotli na páru, která je následně expanzí páry v kondenzačním turbogenerátoru využita pro výrobu energie elektrické. Část redukované páry se v kondenzačních výměnících využívá pro výrobu horké vody, která bude dodávána do sítě centrálního zásobování teplem města Plzeň a dále poslouží pro pokrytí vlastní spotřeby ZEVO.

Pro čištění spalin je použita kombinovaná metoda obsahující filtraci na tkaninovém filtru, dvoustupňovou pračku spalin a katalytický reaktor (SCR) na rozklad oxidů dusíku a dioxinů.

Splaškové vody z provozní budovy ZEVO jsou odvedeny splaškovou kanalizací k vyčištění do biologické čistírny odpadních vod, odkud je vyčištěná voda zpětně využita v technologickém procesu spalování a čištění spalin.

Odpadní vody z celého technologického procesu jsou čištěny a zpracovávány v úpravně technologických odpadních vod. Předčištěná voda je vracena do procesu jako přídavná technologická voda.

V tubusu komína je prováděno kontinuální měření emisí a dalších veličin. Kontinuálně jsou ve spalinách měřeny emise, teplota, tlak, vlhkost a průtok spalin.