slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6

Aktuální projekty

Vyjádření k dotazu ČTK
Vyjádření k dotazu ČTK 03.06.2016

Níže uveřejňujeme naši odpověď ČTK na téma insolvenčního řízení, které s ČKD PRAHA DIZ, a.s. zahájil Městský soud v Praze dne 2. června 2016.

„Můžeme potvrdit, že ve čtvrtek 2. června byl společností INEL – Market, s.r.o. podán návrh na zahájení insolvenčního řízení proti společnosti ČKD PRAHA DIZ, a.s. Tento návrh byl podán ještě před tím, než došlo k vypořádání v souvislosti s ukončením smlouvy, ke které se předmětný návrh váže. Na místo jednání mezi stranami o vypořádání se tedy společnost INEL – Market, s.r.o. uchýlila k podání insolvenčního návrhu pro částku, která nedosahuje ani deseti procent ceny kontraktu, jak byl mezi stranami uzavřen.
Tento insolvenční návrh přichází v době, kdy naše společnost čelí silnému a zcela neoprávněnému tlaku subjektu zvaného „Daňová kobra“. Specializovaný finanční úřad totiž z dosud neznámých důvodů dovodil, že ČKD PRAHA DIZ, a.s. vyměří v budoucnu dodatečnou daňovou povinnost ve výši přesahující 700 mil. Kč a že ČKD PRAHA DIZ, a.s. tuto daň nezaplatí. Na základě této své úvahy pak vystavil 46 tzv. zajišťovacích příkazů na jím predikovanou sumu daňového nedoplatku a tyto učinil ihned vykonatelnými. Přestože tyto zajišťovací příkazy nebyly ČKD PRAHA DIZ, a.s. do dnešního dne doručeny (jejich existenci dovozujeme až z exekučních příkazů), staly se exekučními tituly pro stovky exekučních a zástavních příkazů, které, mimo jiné, znemožňují ČKD PRAHA DIZ, a.s. disponovat peněžními prostředky na svých bankovních účtech. Vzhledem k hrubým pochybením, jichž se „Daňová kobra“ a její spolupracující policejní útvar dopustili, očekáváme v brzké budoucnosti omezení vlivu tohoto orgánu na fungování ČKD PRAHA DIZ, a.s.
Koncem měsíce července tohoto roku má Rozhodčí soud rozhodnout o našem nároku ve věci platby Hlavního města Prahy za prodloužení doby výstavby automobilového tunelu Blanka. Již nyní mohu potvrdit, že na základě závěrů soudního znalce zpracovávajícího znalecký posudek, byla žalovaná částka navýšena z původních 779 milionů korun českých na částku 1,676 miliardy korun.
Chceme tímto naše obchodní partnery požádat o trpělivost a posečkání na výsledek avizovaného rozhodčího sporu.“

Robert Wolf
generální ředitel a prokurista
ČKD PRAHA DIZ, a.s.

Odstoupení od smlouvy
Odstoupení od smlouvy 30.05.2016

ČKD PRAHA DIZ, a.s. v pondělí 30. května 2016 odstoupila od smlouvy o dílo č. DIL/21/04/004108/2007 ze dne 14. 5. 2007, uzavřenou mezi Hlavním městem Prahou jako objednatelem a společností ČKD PRAHA DIZ, a.s. jako zhotovitelem. Předmětem Smlouvy o dílo bylo provedení technologické části Souboru staveb městského okruhu v úseku Malovanka – Pelc Tyrolka a dále pak zajištění zkušebního provozu celého Tunelového komplexu Blanka, jehož je Dílo součástí.

K tomuto odstoupení došlo na základě dlouhodobého neplnění smluvních povinností objednatele, a to zejména ve věci dílčích neuhrazených pohledávek společnosti ČKD PRAHA DIZ, a.s. ve výši 67.255.638 Kč bez DPH. Tato částka je Hlavním městem Prahou neoprávněně zadržována již od ledna roku 2016. O dalších pohledávkách za Hlavním městem Prahou probíhá pod Rsp. 13/16 spor u Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR.

Společnost ČKD PRAHA DIZ, a.s. se opakovaně pozastavuje nad velmi neetickým a neobhajitelným jednáním Hlavního města Prahy, které vědomě porušuje smluvní povinnosti ze Smlouvy o dílo a dlouhodobě nehradí své existující nezpochybnitelné závazky, když zcela nepochybně přijalo a užívá veškeré plnění od zhotovitele a současně chce důsledky vlastního neplnění zneužít k tíži zhotovitele.

Vzhledem k probíhajícímu rozhodčímu řízení se k celé záležitosti, až do odvolání, nebudeme dále vyjadřovat.

Robert Wolf
generální ředitel a prokurista
ČKD PRAHA DIZ, a.s.

Komentář k reportáži „Ocelový dluh“
Komentář k reportáži „Ocelový dluh“ 30.05.2016

Komentář k reportáži „Ocelový dluh“ odvysílané v rámci pořadu Reportéři ČT
V reportáži „Ocelový dluh“ odvysílané v pondělí 23. 5. v rámci pořadu Reportéři ČT na státní České televizi došlo k několika zásadním zavádějícím interpretacím, které si touto cestou dovolujeme uvést na pravou míru.
1. Redaktor Jan Moláček (ČT) v jedné z pasáží uvádí: „Pojďme si říci, na jaká pochybení jsme na straně exportní banky narazili. Jsou dvě. Špatný výběr kontraktora a střet zájmů u člena nejvyššího managementu. Představenstvo banky schválilo úvěr s de facto jiným partnerem, než se kterým na počátku jednalo.“
Pan Moláček uvádí diváky v omyl, zrovna informace k prodeji Škodaexportu jsou jednoduše dohledatelné. Vláda prodala Škodaexport v privatizaci společnosti ČEX, která byla v té době ze sedmdesáti procent vlastněna firmou ČKD Praha DIZ a třicetiprocentní podíl v ní drželo ČKD Nové Energo. Ministerstvo financí doporučilo prodej již v prosinci 2007, tedy ještě dříve, než o projektu ocelárny na Slovensku začal Škodaexport jednat. Tím je tedy jasné, že kroužkování dat v kalendáři je spíše snaha o větší bulvárnost reportáže než o sdělení lehce dohledatelných informací.
Navíc - projekt takové velikosti se schvaluje dlouhou dobu a státní instituce ČEB, EGAP měly dost času posoudit rizikovost tohoto projektu a všech zainteresovaných subjektů.
2. Další překroucená fakta z ústa Jana Moláčka (ČT): „Škodaexport v rukou nového majitele ocelárnu na Slovensku zanedbával. Výstavba zhruba rok vázla.“
Absolutní lež hraničící s pomluvou. Projekt byl řízen zkušeným projektovým manažerem a jeho týmem. Postupovalo se zcela dle smlouvy. Zpoždění ve výstavbě způsobily dva důvody. Tím prvním bylo, že v počátku projektu se po detailním geologickém průzkumu objevila místa s nedostatečně únosným podložím a bylo nutné provádět částečné odstranění a zpevnění zeminy. Druhým, a nečekaným, problémem byl archeologický průzkum, který, v případě že k němu dojde, standardně odkládá stavby po celém světě. Při troše snahy je minimálně informace o archeologickém průzkumu také dohledatelná.
3. … Opět Jan Moláček (ČT): „Vraťme se ale k příběhu ocelárny na Slovensku. Škodaexport svou roli generálního dodavatele neplnil a zhruba po roce mu slovenský investor vypověděl smlouvu.
Škodaexport své úkoly na projektu plnil a důvody ukončení jeho činnosti na tomto projektu byly způsobeny událostmi, které jsou předmětem sporu se státem a nelze se k nim v tuto chvíli vyjadřovat. Co však můžeme komentovat je to, že v důsledku toho, že Škodaexport nemohl vykonávat činnost, sám inicioval převod projektu na První projektovou. Převod byl bezúplatný, došlo k předání veškeré dokumentace a všech smluv. Pod První projektovou přešla dokonce část projektového týmu. Převod na První projektovou byl v té době ale možný jen proto, že projekt byl od počátku realizován extrémně transparentně na bázi tzv. open book, tj. zákazník rozhodoval o všech klíčových subdodavatelích, jejich cenách, smluvních podmínkách, atd., velmi intenzivní bylo také zapojení inspekční organizace od samého počátku. Zcela jasně tak můžeme vyvrátit, že by smlouvu vypověděl slovenský investor.
4. Komentář na závěr:
Problémy následného nesplácení úvěru tudíž neleží na straně Škodaexportu, ale způsobu, jakým státní banka ČEB zajistila od zákazníka splácení úvěru v případě problémů. ČEB i EGAP v té době mohl používat a používal standardní zajišťovací nástroje, ale nemáme k dispozici informace, zda byly uplatněny pro tento projekt, to bylo předmětem úvěrové smlouvy mezi ČEB a zákazníkem, a je pravděpodobně předmětem současného vyšetřování.

Informace
Informace 13.05.2016

Vážené dámy a vážení pánové,
v průběhu včerejšího dne a noci se společnost ČKD PRAHA DIZ, a.s. stala obětí zásahu policie České republiky, který považujeme za ryzí akt zvůle a projev arogance státní moci. Celé toto představení proběhlo s cílem zdiskreditovat naši společnost v právě probíhajícím arbitrážním řízení na tunelový komplex Blanka, které shodou okolností bylo zahájeno toto pondělí s tím, že výrok rozhodců by měl být znám 25.7.2016.
Tento policejní zásah, jakož i účelové kroky speciálního finančního úřadu nám způsobily, a nadále způsobují rozsáhlé škody v době, kdy se zaměstnancům společnosti společnými silami dařilo jednotlivé projekty řešit a zajišťovat finanční krytí pro stabilizovaný provoz společnosti na další měsíce.
Vedení společnosti v úzké spolupráci s akcionářem a právními zástupci připravuje právní kroky, které mají minimalizovat dopady tohoto bezprecedentního zásahu do života společnosti tak, abychom v míře co největší omezili negativní dopady do naší schopnosti pokračovat v navázaných vztazích.
Vážené dámy a vážení pánové o dalších krocích Vás budu informovat.

Mgr. Robert Wolf
generální ředitel a prokurista

Vyjádření k aktuálním informacím médií ve věci firmy Mossack Fonsec
Vyjádření k aktuálním informacím médií ve věci firmy Mossack Fonsec 05.04.2016

„V úvodu bych se chtěl vyjádřit k tomu, že jméno Ing. Petra Speychala je dáváno do souvislostí s činností firmy Mossack Fonsec. V životě se on a ani jeho spolupracovníci s touto společností nesetkali a ani s ní nevedli jakoukoliv komunikaci.

Společnosti Ing. Petra Speychala nevyužívají a ani v minulosti nevyužívaly jakýchkoliv anonymních struktur k zakrývání vlastnictví firem, tzn. že všechny veřejně přístupné údaje o jeho českých i zahraničních společnostech jsou plně dohledatelné a transparentní. Ing. Petr Speychal nevlastní jiné firmy, než u kterých je jako skutečný vlastník uveden, i z těchto důvodů tak můžeme vyloučit jakékoliv nelegální kroky v oblasti daňového plánování jak v ČR, tak i v zahraničí.“

Jan Rachota, tiskový mluvčí ČKD GROUP, a.s.

AT Blanka
AT Blanka 18.02.2016

V reakci na některé informace z médií z 18.2. uvádíme:
„V tuto chvíli mohu pouze potvrdit, že ve sporných bodech týkajících se tunelu Blanka, které se nepodařilo vyřešit v rámci podzimního smírčího řízení s Hlavním městem Praha, se ČKD PRAHA DIZ, a.s. obrátila na rozhodčí soud, a to žalobou podanou dne 12.1.2016. Tedy přesně v souladu s podmínkami platné smlouvy.

Jiné právní kroky nebyly proti Hlavnímu městu Praze učiněny. Konkrétní detaily vzhledem k zahájení sporu u výše jmenovaného soudu nebudeme komentovat.“

Jan Rachota
tiskový mluvčí ČKD GROUP, a.s.


AMPER 2016
AMPER 2016 08.02.2016

Vážení obchodní přátelé,
dovolujeme si Vás pozvat k návštěvě našeho stánku na 24.ročníku mezinárodního veletrhu elektrotechniky a elektroniky
AMPER 2016,
který se koná ve dnech 15. – 18. 3. 2016 na Výstavišti v Brně.
Na Vaši účast se těšíme v hale P, na stánku č 2.13.

Případnou schůzku s našimi obchodními, či technickými
zástupci si můžete předem dohodnout na:
marketing@ckde.cz, tel.: +420 226 544 216

Do čela ČKD DIZ se vrací Robert Wolf
Do čela ČKD DIZ se vrací Robert Wolf 05.02.2016

Do čela ČKD PRAHA DIZ, a.s. se vrací Robert Wolf. Manažer, který společnost řídil do července roku 2015, bude působit ve známém prostředí. „Společnost jsem opustil v polovině uplynulého roku vzhledem k závažným zdravotním problémům jednoho z členů mé rodiny. Poté, co se zdravotní stav zlepšil, nebrání již nic mému návrat do čela ČKD PRAHA DIZ, a.s. a zároveň funkce prokuristy společnosti,“ uvedl Robert Wolf. Staronové funkce se oficiálně ujme první únorový týden.

ČKD GROUP, a.s. je dodavatelem investičních celků, funkčních technologických uzlů a kusových dodávek pro oblast energetiky, plynu a ropy, ekologie, infrastruktury. Značnou pozornost věnujeme zákaznickým službám, které jsou spojeny se studiemi, servisem, modernizacemi a poradenskou činností.

Součástí ČKD GROUP, a.s. jsou společnosti ČKD PRAHA DIZ, a. s., ČKD ENERGY, a.s., ČKD ELEKTROTECHNIKA, a.s. a ČKD CONSTRUCTION, a.s.

ČKD Praha DIZ a.s. uvedla do zkušebního provozu nový ekologický energetický zdroj v Lovochemii, a.s.
ČKD Praha DIZ a.s. uvedla do zkušebního provozu nový ekologický energetický zdroj v Lovochemii, a.s. 05.10.2015

Společnost ČKD Praha DIZ, člen skupiny ČKD GROUP, předala 25. září 2015 investorovi stavby, společnosti Lovochemie, a.s. do zkušebního provozu moderní energetický zdroj v hodnotě 1,015 miliardy Kč. Výstavba nového fluidního kotle s cirkulující vrstvou je nejvýznamnější ekologickou stavbou v Lovochemii, a.s. a představuje efektivní náhradu dvou původních práškových kotlů z šedesátých let minulého století jedním kotlem s nejmodernější technologií spalování uhlí a emisními parametry splňujícími nejpřísnější limity platné legislativy.

Projekt tohoto investičního celku zahrnoval projekční práce, dodávky technologií, montáže a uvedení do provozu nového fluidního kotle s příslušenstvím, jako je systém kontroly a řízení, čištění a monitoring emisí, transport a skladování pracovních médií, kompresorová stanice, chemická úpravna vody, náhradní záskokové zdroje a revitalizace výrobního energetického bloku a administrativní budovy.

"Hlavní přidanou hodnotou této dodávky je vysoce účinný zdroj splňující beze zbytku emisní limity EU platné od 1.1.2016. Výrazně klesnou emise všech sledovaných látek, nejvýraznější změna je u emisí oxidu síry, které klesnou oproti dosud provozovaným kotlům více než 5x na hodnotu 400 mg/m3. A to při zvýšení celkové účinnosti výroby energie o více než 4%, "uvedl Tomáš Krenc, ředitel pro Realizaci projektů, ČKD Praha DIZ.

Nová čerpací stanice na VD Gabčíkovo předána do zkušebního provozu
Nová čerpací stanice na VD Gabčíkovo předána do zkušebního provozu 01.10.2015

Na konci září letošního roku byla předána do zkušebního provozu zrekonstruovaná čerpací stanice plavebních komor na VD Gabčíkovo.
V únoru 2015 podepsala ČKD Energy, a. s. smlouvu s Vodohospodárskou Výstavbou š.p. na kompletní rekonstrukci čerpací stanice plavebních komor v hodnotě bezmála 1.5 mil. Euro.
Našim úkolem bylo v průběhu letních měsíců zajistit kompletní výměnu stávajícího potrubí za potrubí nerezové, nahradit původní ocelovou nádrž za novou, také nerezovou a zajistit sanaci a nutné opravy nádrže betonové, říká L. Zimmermann obchodní a projektový manažer ČKD Energy, a.s.. Největším rizikem celého projektu byla případná povodňová vlna, která by mohla zatopit prostor dolního zhlaví plavebních komor. Proto byl zpracován povodňový plán, který mněl v případě nutnosti zajistit ochranu našich pracovníků, prostor vodního díla i ochránit vody Dunaje před znečištěním. Naštěstí se nic takového nestalo a veškeré práce probíhaly dle platného harmonogramu, dodává Ing. Michael Landsmann, technický ředitel ČKD Energy, a.s.

Tunelový komplex Blanka je v provozu
Tunelový komplex Blanka je v provozu 19.09.2015

ČKD PRAHA DIZ, a.s. je generálním dodavatelem všech technologií pro tunelový komplex Blanka, nejdelší městský tunel v Evropě. Slavnostní otevření na pražské Letné proběhlo za projevů Adriany Krnáčové, primátorky Hlavního města Prahy, a Petra Dolínka, náměstka primátorky. Tunelu rovněž požehnal kardinál Dominik Duka. Projev k slavnostnímu otevření pronesl i výkonný ředitel ČKD PRAHA DIZ, a.s. Ing. Martin Frelich, MBA a zástupci stavebních firem. První automobily vjely do tunelu krátce před 15. hodinou za potlesku několika stovek přihlížejících. Zároveň tak byl zahájen jednoletý zkušební provoz, během kterého bude ČKD PRAHA DIZ, a.s., člen skupiny ČKD GROUP, zajišťovat monitorování a předáváním údajů investorovi, podílet se na kompletním servisu a údržbě celého tunelového komplexu Blanka.

ZEVO Chotíkov
ZEVO Chotíkov 18.09.2015

Aktuální stav ke dni 18.9.2015
Dne 15.9.2015 byla připojena napájecí síť 22kV do rozvoden ZEVO. Tímto jsou vytvořeny podmínky, pro zprovoznění všech hlavních rozvoden nutných pro zkoušky a uvádění do provozu celého zařízení ZEVO.
V tuto chvíli se realizují dokončovací práce chemické úpravny vody pro potřeby započetí studených zkoušek. Pro potřeby započetí zkoušek je také nutnost dokončení administrativní budovy, kde je umístěn velín, ze kterého bude celé zařízení ovládáno. V současnosti probíhají dokončovací práce ve velínu jakými jsou montáže slaboproudých rozvodů, stěhování nábytku, instalace monitorů a veškerého příslušenství potřebného pro oživení a zkoušky software.
V okolí stavby ZEVO začínají probíhat přípravné práce pro budování silnic a rekultivace okolí.
Současně probíhá školení zaměstnanců Plzeňské teplárenské. Tato školení provádějí projektanti a najížděcí technici ČKD DIZ, stejně tak i naši subdodavatelé technologický celků.

Dotlačovací kompresorová stanice v Uzbekistánu
Dotlačovací kompresorová stanice v Uzbekistánu 15.09.2015

V ČKD PRAHA DIZ a.s. se nyní zpracovává realizační projektová dokumentace na dotlačovací kompresorovou stanici v Uzbekistánu pro firmu Lukoil.
S ohledem na to, že v průběhu předpokládaného provozu v letech 2015 – 2042 bude klesat tlak i množství plynu z naleziště, je výstavba rozdělena do dvou etap.
V první etapě budou instalovány dva turbokompresory poháněné elektromotory, každý v samostatné budově.
V druhé etapě po r. 2020 budou instalovány dva další turbokompresory obdobného typu, zapojené do série s původními kompresory.
Projektová dokumentace zahrnuje veškeré části stanice pro obě etapy výstavby.

Dodávka fluidního kotle pro Lovochemii
Dodávka fluidního kotle pro Lovochemii 13.09.2015

ČKD Praha DIZ dokončuje dodávku fluidního kotle o výkonu 120 t/hod. páry se spalováním hnědého uhlí včetně dopravy paliva, popelu, popílku a vápence, čištění spalin. Dodávka zahrnuje kontinuální monitorování emisí, rozšíření chemické úpravy vody, dodávky nízkotlaké a vysokotlaké regenerace napájecí vody včetně odplynění, rozšíření VN rozvodny a vybudování NN rozvodny, včetně transformátorů vlastní spotřeby. Současně bude zprovozněna kompresorová stanice spolu s kompletní dodávkou MaR a řídicího systému (DCS) a revitalizací celé fasády výrobního bloku energetiky v Lovochemii, a.s. Aktuálně probíhají zkoušky zařízení s plánovaným termínem odevzdání v září 2015.

ZEVO Chotíkov
ZEVO Chotíkov 07.09.2015

Aktuální stav ke dni 9.9.2015
Na stavbě aktuálně probíhají dokončovací práce stavební části, také jsou prováděny dokončovací montážní práce strojní technologie, elektro a ASŘTP. Byl dokončen systém DCS tedy „Distribuovaný řídicí systém“ zajišťující automatický a bezpečný provoz veškerých technologií. Současně s dokončováním montážních prací dochází na stavbě k postupnému uvádění do provozu jednotlivých rozvaděčů a přípravě individuálních zkoušek jednotlivých zařízení, kdy individuální zkoušky – studené zkoušky započnou v říjnu 2015.
Též začíná školení zaměstnanců u složitých technologických celků, jakými jsou např. spalovací rošt, čištění spalin, chemická úpravna vody atd.

Veletrh Cairo ENERGY 2015
Veletrh Cairo ENERGY 2015 04.09.2015

Společnost ČKD PRAHA DIZ, a.s. se ve dnech 1.-3.9.2015 zúčastnila v Káhiře veletrhu CAIRO ENERGY. Spolu s dalšími českými společnostmi se ČKD PRAHA DIZ účastnila formou národního stánku, za asistence agentury CzechTrade a Velvyslanectví ČR v Káhiře.
Na fotografii účastníci veletrhu s velvyslankyní, J.E. paní Veronikou Kuchyňovou Šmigolovou.

Dodávka na klíč pro rumunskou rafinerii
Dodávka na klíč pro rumunskou rafinerii 30.08.2015

ČKD ELEKTROTECHNIKA dodala pro rumunskou společnost PETROTEL LUKOIL S.A technologii, která je součástí procesu rafinace ropy. Projekt v objemu 4,5 mil. EUR byl uveden do provozu v polovině r.2015 a následně monitorován a optimalizován dle požadavků zákazníka do srpna r.2015. Součásti dodávky bylo dmýchadlo včetně motoru a pohonu o výkonu 5 MW. V dodávce ČKD ELEKTROTECHNIKA uplatnila svou nově vyvinutou měničovou sestavu INVERT 7L W s kapalinovým chlazením (produkt vyhrál v soutěži Zlatý AMPER 2015) poprvé instalovanou v kontejnerovém provedení. Zvolená varianta zajistila řadu výhod např. minimalizování doby a náročnosti montáže, zjednodušení přepravy na místo instalace a hlavně odstranění nutnosti stavebních prací. Součástí dodávky byla montáž, uvedení do provozu, kompletní projektová dokumentace a zaškolení pro zajištění provozu a základní údržby.


Dodávky měnírenské technologie pro České Dráhy
Dodávky měnírenské technologie pro České Dráhy 30.07.2015

V rámci modernizací železničního koridoru v ČR se v roli subdodavatele silnoproudé technologie aktivně podílí již několik let i ČKD ELEKTROTECHNIKA, která nabízí spolehlivé a moderní řešení zabezpečující energetickou úspornost a provozní spolehlivost pro konečného investora. V rámci dodávek v r.2015 pro trakční napájecí stanice (TNS) standardně našli své uplatnění například trakční usměrňovače dodané v různých provedeních, vyhlazovací tlumivky, dekompenzační a kompenzační reaktory, a v některých případech i kompenzační kondenzátory. V r. 2014-2015 bylo dodaných několik kompletů kompenzačních technologických zařízení zahrnujících měniče COMPACT 27,5 kV a to vše s výkony kolem 5 MVA.

Rekonstrukce tramvajové měnírny
Rekonstrukce tramvajové měnírny 30.03.2015

ČKD ELEKTROTECHNIKA, a.s. úspěšně ukončila dodávku a zprovoznění nové měnírenské technologie v rámci projektu částečné rekonstrukce tramvajové měnírny Moustafa Kamel v Egyptě. Finální uvedení do provozu se zaškolením místních pracovníků obsluhy proběhlo v březnu 2015. Zakázka v objemu 25 mil. Kč byla podepsána na přelomu roku 2013/2014. Finálním zákazníkem byl dopravní podnik APTA- Alexandria Passenger Transport Authority. Rozsah dodávky tvořila montáž a zprovoznění DC rozvaděče o 14 polích, zahrnující přívodní pole 4 usměrňovačů, vývodní a rezervní napáječe ve výsuvném provedení a skříň podélné spojky, vše z produkce ČKD ELEKTROTECHNIKA.

AMPER 2015
AMPER 2015 09.03.2015

Vážení obchodní přátelé,
Dovolujeme si Vás pozvat k návštěvě našeho stánku na 23.ročníku mezinárodního veletrhu elektrotechniky a elektroniky
AMPER 2015,
který se koná ve dnech 24. – 27. 3. 2015 na Výstavišti v Brně.
Na Vaši účast se těšíme v hale P, na stánku č 2.42, kde Vám
představíme nový frekvenční měnič řady INVERT 7L W.

Případnou schůzku s našimi obchodními, či technickými
zástupci si můžete předem dohodnout na:
marketing@ckde.cz, tel.: +420 226 544 216

DKS Adamtaš
DKS Adamtaš 19.02.2015

DKS Adamtaš je kompresorovou stanici společnosti Lukojl v Uzbekistánu. Projekt na její dodávku na klíč vyhrála uzbecká firma Enter Engineering. ČKD na základě svých zkušeností s kompresorovými stanicemi, 3D modelování v programu PDMS a kladných ohlasů od ruských projekčních institutů získalo kontrakt na projekční práce stádia Basic design, Detail design a podporu zákazníka při výběru dodavatelů, kontroly montáže a uvádění do provozu. DKS Adamtaš slouží k dopravě zemního plynu odcházejícího z primárního zpracování ropy do magistrálního plynovodu. Takto se z odpadního plynu dříve spalovaného na flérách stává cenná surovina.

POWER - GEN RUSSIA 2015
POWER - GEN RUSSIA 2015 19.02.2015

Zveme Vás k návštěvě expozice ČKD GROUP na veletrhu, který se koná ve dnech 3.- 5. března 2015.
Těšíme se na Vaši návštěvu, stánek D35, Pavilion One, Expocentr, Moskva

ČKD ENERGY zajistí dodávku linky na výrobu pelet
ČKD ENERGY zajistí dodávku linky na výrobu pelet 12.01.2015

Zpracování „dendromasy“ bude zahájeno už na přelomu roku ve slovenském Martine. ČKD ENERGY, a.s. získala zajímavou exportní zakázku na Slovensku. V rámci projektu EcoEn Slovakia zajišťuje dodávku technologie na zpracování dřevní hmoty do Martina. „Linka bude zpracovávat dřevní hmotu (dendromasu) na peletky, respektive brikety, jež se budou následně energeticky využívat. Naše společnost zajišťuje projektovou dokumentaci, dodávku a montáž technologie, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy,“ sdělil Radek Honomichl, projektový manažer ČKD ENERGY,a.s. samotná technologie se skládá ze dvou částí. V první dojde k odkornění a následnému drcení kmenů a dřevin. Získaná drť (štěpka) se ještě musí pomocí štěpkovače nadrtit na mikroštěpku. Přímo bez dalšího štěpkování se využijí piliny. Druhá technologická část linky je pak určena k třídění a sušení suroviny, k odloučení kovů a následnému briketování či peletizaci. Celková kapacita technologie předpokládá zpracování 1,5 až 2 tun dřevní hmoty za hodinu s tím, že bude záviset na druhu a složení vstupního materiálu. Dřevěné pelety budou ve tvaru slisovaných válečků o průměru 6 mm a délce od 5 do 30 mm. Vyráběny budou s příměsí nebo bez příměsi kůry (do 3%). Brikety pak budou kvádrových rozměrů 135 x 65 x 80 až 100 mm, o měrné hmotnosti více než 1000 kg/m3. „Stavební povolení bylo získáno v říjnu 2014 a prakticky ihned se začalo s realizací. zkušební provoz by měl být zahájen v polovině ledna 2015,“ dodal R. Honomichl.

Měnírenská technologie pro EGYPT
Měnírenská technologie pro EGYPT 08.01.2015

ČKD ELEKTROTECHNIKA, a.s. na přelomu roku vyexpedovala zařízení pro rekonstrukci technologie tramvajové měnírny v egyptské Alexandrii. Zákazníkem je místní dopravní podnik APTA (Alexandria Passenger Transport Autority).
Rekonstrukce zahrnuje částečnou náhradu staré technologie z bývalé produkce ČKD, která byla poškozena požárem při občanských nepokojích a nyní je mimo provoz. Hlavním úkolem proto bude zvládnout propojení dodávané moderní technologie se stávajícím zařízením ze 70 let. Zprovoznění celého díla je naplánováno na březen 2015.

ČKD ENERGY pokračuje v rekonstrukci a modernizaci plavebních komor v Gabčíkově
ČKD ENERGY pokračuje v rekonstrukci a modernizaci plavebních komor v Gabčíkově 07.01.2015

Na konci roku 2014 byly pod přísným dohledem pracovníků správce vodního díla úspěšně provedeny suché funkční zkoušky na vtocích a výtocích levé plavební komory v Gabčíkově (Slovensko). ČKD ENERGY, a.s. tím na této části rekonstrukce již dokončilo svoji práci. V listopadu pak firma také podepsala se státním podnikem Vodohospodárska výstavba (správcem vodního díla) smlouvu na rekonstrukci drážek pro plovoucí uchycení lodí v plavební komoře a na rekonstrukci drážek žebříků v levé plavební komoře.
Zároveň ČKD ENERGY, a.s. také na konci listopadu uspěla v elektronické aukci na vybudování nových kotvících bodů pro ustavování provizorního hrazení na horním i dolním zhlaví levé plavební komory. „V létě letošního roku totiž došlo k poškození ložiska na horních vratech pravé plavební komory. A jelikož je po dobu rekonstrukce z levé plavební komory zbudován suchý dok, byla kvůli tomu na několik dní, potřebných na výměnu ložiska a opravu poškozených vrat, přerušena lodní doprava na Dunaji. To způsobilo značné problémy například na kotvištích v Bratislavě, kde se v nejvytíženějším ob-dobí turistické sezony hromadily lodě plné zahraničních turistů,“ upřesňuje důvod vyhlášení aukce Luděk Zimmermann, projektový manažer z ČKD ENERGY, a.s.
Vedení správce vodního díla se proto rozhodlo zmodernizovat provizorní hrazení v rámci současné rekonstrukce plavební komory. „naším úkolem bude navrhnout a instalovat nové moderní hydraulické zařízení pro ustavování dolního a horního provizorního hrazení před horní a dolní vrata levé plavební komory. Současné zařízení je v provozu už více než dvacet let. Zákazník proto chce instalovat nové moderní zařízení, které zkrátí dobu celého procesu ustavování provizorního hrazení na cca 1 hodinu (od naplavení hrazení remorkérem z místa uskladnění),“ dodal L. Zimmermann.

East Lambeyshor Lukoil
East Lambeyshor Lukoil 06.01.2015

V roce 2007 společnost ČKD PRAHA DIZ, a.s. podepsala se společností Naryanmarneftěgaz projekt na projektové práce, kompletní dodávku, supervize a uvedení do provozu jednotky přípravy plynu, včetně sušení a odstranění merkaptanů a následné vtláčení zemního plynu zpět do naleziště ropy v těžební oblasti Jižní Chylčuyu. Dodávané zařízení mělo kapacitu 40.000Nm3/h plynu. Tlak plynu na výstupu z kompresorů dosahoval tlaku 165 bar(g), aby ho bylo možné vracet zpět do podzemí. V průběhu roku 2008 ČKD PRAHA DIZ úspěšně dodalo veškeré zařízení včetně projekčních prací dle smlouvy zákazníkovi. Bohužel došlo k dramatickým změnám v podloží na těžebním místě a projekt se dále nerealizoval. Zařízení bylo dodáno zákazníkovi a zaplaceno. Naryanmarněftěgaz zařízení převzal a uložil ve svých skladech a skladových plochách v Jižním Chylčuyu. V roce 2014 ČKD PRAHA DIZ, a.s. je oslovena společností Lukojl-Komi, aby posoudila možnost již dříve dodaného zařízení pro potřeby nového naleziště ropy v nově budovaném závodě na její přepracování na Vostočnom Lambejšore. Po provedení inspekce bylo konstatováno, že zařízení bylo na místní poměry dobře uloženo, vypadá kompletně a jeho opětovné použití bude možné. Vzhledem k perfektní znalosti dodaného projektu, ČKD PRAHA DIZ, a.s. nabídlo své služby při převozu, detailní inspekci, úpravách projektu, dodávkách doplňujícího zařízení, supervizích montáže a najetí dodaného zařízení na novém místě zpracování ropy Vastočnom Lambejšore. Nově již zařízení nebude vtláčet plyn zpět do naleziště, ale dopravovat do magistrálního plynovodu a dále do soustavy plynovodů zásobujících i Českou republiku.

Modernizace traťového úseku PRAHA BĚCHOVICE - ÚVALY
Modernizace traťového úseku PRAHA BĚCHOVICE - ÚVALY 05.01.2015

ČKD ELEKTROTECHNIKA, a.s. začátkem roku 2015 dodala po více než 25 letech ve spolupráci ze společností OHL ŽS, a.s. převozní kontejnerovou měnírnu určenou pro přepojení (záskok) TMR Běchovice po dobu její rekonstrukce, která proběhne v roce 2015.
Převozná měnírna je funkční technologický celek složený ze dvou kontejnerů a určený jako zdroj pro napájení elektrizovaných tratí trakční proudovou soustavou 3 kV DC / IT. První kontejner obsahuje technologii rozvodny 22 kV AC s trakčním transformátorem, druhý kontejner obsahuje technologii rozvodny 3 kV DC. V další fázi má proběhnou oživení a zahájení zkušebního provozu. V návaznosti na daný projekt bude v roce 2015 ČKD ELEKTROTECHNIKA participovat coby subdodavatel silnoproudé elektrotechniky v dalších projektech v rámci modernizace ČD.

Filtračne-kompenzační zařízení pro závod BMZ
Filtračne-kompenzační zařízení pro závod BMZ 22.10.2014

ČKD ELEKTROTECHNIKA, a.s. úspěšně expedovala filtračně-kompenzační zařízení pro Běloruský metalurgický závod BMZ. Jde v poradí o druhý realizovaný projekt v rámci stejné komodity. Komplet dodávky 2 kusů filtračně kompenzačního zařízení 5,75 MVAr byl konstruován poprvé v kontejnerovém provedení. Dodávka obsahuje: 2 ks kontejnerů vybavené regulační skříní MODULEX MX a vysokonapěťovým tyristorovým měničem COMPACT CK z produkce ČKD ELEKTROTECHNIKA dále komponenty v rámci subdodávek (tlumivky, kondenzátorové baterie, propojovací kabely, izolátory, přepěťové ochrany). Součástí dodávky byla kompletní dokumentace, podklady pro projekt, expedice. Následně proběhne konečná instalace na místě a celkové uvedení do provozu.

ČKD GROUP - evropská firma s inovačním potenciálem
ČKD GROUP - evropská firma s inovačním potenciálem 06.10.2014

ČKD GROUP zásluhou svých realizovaných projektů v oboru energetika a plyn byla vybrána v roce 2014 mezi významné evropské firmy s inovačním potenciálem.
Toto téma s přehledem všech těchto firem, jejich výsledky a jejich názor na inovace budou publikovány v knize "Global Innovation Leader Book", nakladatelství LID Publishing, UK, kniha se nyní dokončuje a bude dána do prodeje na konci roku 2014.

ZEVO CHOTÍKOV
ZEVO CHOTÍKOV 01.10.2014

Stavba s názvem „ZEVO Chotíkov“ (Závod na energetické využití komunálního odpadu Chotíkov) zahrnuje výstavbu závodu, který bude využívat energii získanou spalováním směsného komunálního odpadu k produkci tepelné energie pro potřeby CZT města Plzně a elektrické energie dodávané do rozvodné sítě. Jmenovitá kapacita ZEVO je 95 000 tun zpracovaného směsného komunálního odpadu za rok při průměrné výhřevnosti 10,0 MJ/kg. Elektrický výkon na svorkách generátoru je 9729 kW (nominální kondenzační provoz) a maximální výpočtový výkon výměníkové stanice je 22,4 MW(t).
Předání celého díla zákazníkovi je plánováno v prosinci 2015.

Výstavba dieselgenerátorové stanice pro JE Mochovce
Výstavba dieselgenerátorové stanice pro JE Mochovce 30.09.2014

Společnost ČKD PRAHA DIZ, a.s. spolupracuje na dokončení 3. a 4. bloku Jaderné elektrárny Mochovce. Dodáváme šest záložních zdrojů napájení, kompletní příslušenství – tj. naftové a olejové hospodářství a vyvedení výkonu.
Součástí dodávek je zařízení elektro a systém měření a regulace.
Realizace probíhá od roku 2008, předpokládané dokončení je červenec 2016.

Strojovna pro elektrárnu Yunus Emre, Turecko
Strojovna pro elektrárnu Yunus Emre, Turecko 29.09.2014

Smlouva na dodávku strojovny 2 x 145 MW pro elektrárnu Yunus Emre - Adularya v Turecku, podepsaná v lednu 2011, s firmou Vítkovice Power Engineering, zahrnuje dodávku a uvedení do provozu dvou turbosoustrojí o výkonu 145 MW (parní kondenzační turbína s olejovým hospodářstvím a generátor) a další strojní dodávky jako jsou kondenzátor s čisticí jednotkou, nízkotlaké a vysokotlaké ohříváky, napájecí a kondenzátní čerpadla, vývěvy, nádrže, potrubí a armatury a příslušenství, vše včetně měření a regulace.
Projekt je ve fázi dokončování montážních činností, uvedení prvního bloku do provozu se očekává počátkem roku 2015.

Rekonstrukce automatik dieselgenerátorové stanice JE Mochovce závod 1, 2
Rekonstrukce automatik dieselgenerátorové stanice JE Mochovce závod 1, 2 28.09.2014

V roce 2013 zahájila ČKD PRAHA DIZ, a.s. rekonstrukci automatik a výměnu elektrických, regulačních a měřících zařízení systému, zajištěného napájení jaderné elektrárny Mochovce. Práce v letošním roce obsáhly třetí z celkových šesti etap.
ČKD PRAHA DIZ, a.s. v této zakázce zúročuje své dlouholeté zkušenosti v oblasti jaderné energetiky a záložních zdrojů napájení. Na základě toho může garantovat dobu 18-ti dní k rekonstrukci jednoho záložního zdroje. To zajišťuje plynulý výrobní program Jaderné elektrárny Mochovce, bez nutnosti přerušení dodávky energie.
Součástí dodávek je zařízení elektro, systém měření a regulace, zobrazovací panely a moderní diagnostické pracoviště. Dochází k výměně ochran i kvalifikaci zařízení pro prostředí Jaderné elektrárny Mochovce.
Předpokládaný termín dokončení je březen 2016.

Dodávka stanice zdroje chladu pro JE Mochovce
Dodávka stanice zdroje chladu pro JE Mochovce 26.09.2014

ČKD PRAHA DIZ, a.s. realizuje pro Slovenské Elektrárne, a.s. dodávku stanice zdroje chladu v rámci dostavby 3. a 4. bloku jaderné elektrárny Mochovce. Dvě nové absorpční chladící jednotky YORK – Milenium rozšíří stávající stanici chladu a poslouží například pro chlazení elektrických zařízení. Vlastní dodávky zařízení byly dokončeny v roce 2012. Montážní práce jsou již hotové. V současné době je technologie před začátkem zkoušek a uváděním do provozu.
Předání stanice ke komerčnímu užívání je stanoveno na rok 2015.

Kompresorová stanice pro spol. Nitrogenmüvek, Maďarsko
Kompresorová stanice pro spol. Nitrogenmüvek, Maďarsko 25.09.2014

Předmětem společné dodávky spol. ČKD PRAHA DIZ a.s. a PBS Energo a.s. pro maďarskou spol. Nitrogenmüvek se sídlem v Pétfürdő, je dodávka turbosoustrojí pro kompresorovou stanici zabezpečující zvýšení kapacity výroby hnojiv. Součástí projektu jsou strojní dodávky, které zahrnují: převodový vzduchový kompresor, společný olejový systém pro kompresor a turbínu, vstupní vzduchový filtr, potrubí a armatury. Dále ČKD PRAHA DIZ dodává kompletní elektro část, systémy měření a regulace i řídicí systém.
Celá stanice bude uvedena do provozu v říjnu 2015.

Ekologizace energetického zdroje v Lovochemii
Ekologizace energetického zdroje v Lovochemii 24.09.2014

ČKD PRAHA DIZ uzavřela v červnu 2013 smlouvu na projekt „ekologizace energetického zdroje v Lovochemii, a.s.“ formou „na klíč“ instalace cirkulačního fluidního kotle K8 včetně dalších pomocných technologií. Nový CFB kotel, výkonu 120 tun/h páry při teplotě 535°C a tlaku 10 MPa nahradí dva stávající práškové kotle, které budou po jeho uvedení do provozu odstaveny. Komplexní vyzkoušení a uvedení do provozu je naplánováno na druhou polovinu roku 2015.

Výstavba chladící kompresorové jednotky El Borma, Tunisko
Výstavba chladící kompresorové jednotky El Borma, Tunisko 22.09.2014

Předmětem dodávky ČKD PRAHA DIZ, a.s. pro spol. STEG – Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz, je výstavba a uvedení do provozu nové chladící kompresorové jednotky pracující na bázi propanu, vybavené šroubovým kompresorem, určené pro chlazení zemního plynu za účelem odloučení těžkých uhlovodíků z média.
Tato jednotka bude sloužit jako náhrada za dosluhující freonové kompresory a svojí kapacitou pokryje kompletní potřebu celé distribuční stanice.
Vlastní stavba je umístěna v saharské části Tuniska cca 20 km od alžírských hranic.
Předpokládaný termín předání díla zadavateli je v 03/2015. 

Dodávka vybraných částí technologie pro novou trasu pražského METRA V.A
Dodávka vybraných částí technologie pro novou trasu pražského METRA V.A 21.09.2014

ČKD PRAHA DIZ, a.s. uzavřela v létě loňského roku se společnostmi Skanska a.s. a PWS Plus s.r.o. kontrakt na dodávku vybrané části technologie pro novou trasu pražského metra. Součástí dodávky je realizace měníren, silnoproud, slaboproud, tlakové uzávěry, tlakové a požární těsnění a světelná informační linie.
Předpokládaný termín předání díla zadavateli je v 11/2014.

Rekonstrukce výrobny kyseliny sírové a dodávka turbogenerátoru pro spol. Precheza a.s., Přerov
Rekonstrukce výrobny kyseliny sírové a dodávka turbogenerátoru pro spol. Precheza a.s., Přerov 19.09.2014

ČKD PRAHA DIZ, a.s. podepsala v březnu 2012 kontrakt se spol. Precheza a.s.
Předmětem dodávky je instalace nových výrobních aparátů, včetně veškerých pomocných technických zařízení, rekonstrukce stavební části turbínové haly a rekonstrukce výrobny kyseliny sírové. Dále instalace parního turbogenerátoru, výměníků, kotlů, čerpadla a potrubních systémů, výzbroj elektro a MaR, včetně řídicího systému.
Po rekonstrukci se zvýšila výrobní kapacita na 600 tun kyseliny sírové za den. Produkce výrobny byla rovněž rozšířena o výrobu elektrické energie v kondenzační turbíně a generátoru o výkonu 2,8 MW. V současnosti probíhá příprava na závěrečné zkoušky a předání díla Precheze a.s.

Ekologizace kotlů K8, K9, K10 v teplárně AMEO za účelem snížení emisí NOx včetně instalace nových hořáků
Ekologizace kotlů K8, K9, K10 v teplárně AMEO za účelem snížení emisí NOx včetně instalace nových hořáků 18.09.2014

ČKD PRAHA DIZ uzavřela v květnu 2013 se společností Arcelor Mittal Energy Ostrava kontrakt na rekonstrukci kotlů K8, K9 a K10 za účelem snížení emisí NOx. Součástí kontraktu je dodávka nízko emisních hořáků, dodávka zařízení pro stáčení, skladováni a vstřikování čpavkové vody pro všechny tři kotle. V rozsahu kontraktu je i rekonstrukce opotřebených částí stávajících kotlů. Celé dílo bude uvedeno do provozu do konce května 2015.

Automobilový tunel Blanka - dodávka technologické části souboru staveb Městského okruhu v úseku Malovanka – Pelc Tyrolka
Automobilový tunel Blanka - dodávka technologické části souboru staveb Městského okruhu v úseku Malovanka – Pelc Tyrolka 17.09.2014

Hlavní město Praha uzavřelo v roce 2007 s ČKD PRAHA DIZ a.s. smlouvu na provedení, zprovoznění a roční provozování technologické části automobilového tunelového komplexu Blanka. Jedná se o nejdelší městský tunel ve střední Evropě. Předmětem dodávky jsou veškeré technologické soubory nutné pro bezpečný provoz tunelového komplexu, zejména rozvody elektrické energie, řídicí systém, vzduchotechnika, nejmodernější protipožární a bezpečnostní zařízení včetně video dohledu a měření rychlosti. Součástí dodávky je i informační systém a značení a řízení provozu na vjezdech a výjezdech z tunelu včetně technologie 25 světelných křižovatek a přechodů. Práce byly zahájeny v roce 2009 a předpokládaný termín uvedení komplexu do provozu je v prvním čtvrtletí 2015.

Příprava dodávky dmýchadla včetně pohonu s motorem na klíč pro rafinérii PETROTEL-LUKOIL, Rumunsko
Příprava dodávky dmýchadla včetně pohonu s motorem na klíč pro rafinérii PETROTEL-LUKOIL, Rumunsko 14.08.2014

Finalizace příprav technické a konstrukční dokumentace pro zahájení výroby. Probíhající nákupy komponentů a koordinace veškerých subdodavatelů zajišťuje projekční tým řízený manažerem projektu. Zahájena příprava výroby frekvenčních měničů řady INVERT 7L s vodním chlazením, poprvé v kontejnerovém provedení. Kompletace a zkoušení celého regulovaného soustrojí se bude konat v Litvě, kde jsou zabezpečeny veškeré potřebné kapacity pro daný rozsah projektu.

VD Gabčíkovo, Slovensko - Revize a rekonstrukce konstrukcí vtoků a výtoků levé plavební komory
VD Gabčíkovo, Slovensko - Revize a rekonstrukce konstrukcí vtoků a výtoků levé plavební komory 29.07.2014

Provedení revizí rekonstrukce a opravy regulačních uzávěrů, konkrétně 3 ks vtoků – vtok č. 2, 3, 4 a 4 ks výtoků – výtok č. 1, 2, 3, 4 levé plavební komory v suchém doku.

Práce zahrnují zpřístupnění plavební komory, otevření poklopů, osazení lešení pro přístup k opravovaným částem plavební komory, očištění svarů a jejich kontrola. Dále demontáž a montáž nového těsnění tlakového poklopu, výroba nových ložisek a jejich výměna u ramen segmentu regulačního uzávěru. Práce se provádí v hloubce cca 40 m pod hladinou Dunaje.

VD Gabčíkovo, Slovensko - Rekonstrukce dynamických ochran levé plavební komory
VD Gabčíkovo, Slovensko - Rekonstrukce dynamických ochran levé plavební komory 15.07.2014

Zpracování realizační dokumentace včetně statického výpočtu a provedení kompletní rekonstrukce dynamických ochran levé plavební komory dolního a horního záhlaví před dolními vraty plavební komory.
Dynamická ochrana slouží pro zachycení lodí při havárii nebo poškození dolních vrat plavební komory. Rekonstrukce a oprava dynamických ochran zahrnuje práce na technologické části, hydraulickém systému, motorové instalaci a řídicím systému zařízení.

HRC Libau 25 MW, Lotyšsko -  BD energetické části koksovací baterie
HRC Libau 25 MW, Lotyšsko - BD energetické části koksovací baterie 01.07.2014

Projekt koncepčního návrhu energetické části koksovací baterie o výkonu 25 MW. Energoblok je rozdělen na dvě samostatné části, jedná se o provozní soubory – kotelní ostrov a strojovna. Kotelní ostrov se skládá ze 3 ks horizontálních kotlů na odpadní teplo kde se využívá k výrobě páry spalin vzniklých procesem koksování v koksovací baterii. Celkový výkon všech tří kotlů je 90 t/h páry o parametrech 515 °C, 112 bar.
Součástí provozního souboru strojovny je parní kondenzační turbosoustrojí s jedním odběrem páry pro výměník pára/voda, chemická úprava vody a chladící věže.

Organizační změny ve společnosti ČKD PRAHA DIZ, a.s.
Organizační změny ve společnosti ČKD PRAHA DIZ, a.s. 13.03.2014

Představenstvo akciové společnosti ČKD PRAHA DIZ, a.s. rozhodlo o organizačních změnách s platností od 1. března 2014. Cílem těchto změn ve struktuře a hlavní činnosti společnosti je optimalizace všech procesů, zejména rozvoj a zefektivnění obchodu a realizace zakázek dle závěrů obchodně-produktové strategie, (posílení EPC projektů, akvizice projekčně-inženýrských a realizačních kapacit a další vstup na zahraniční trhy).
Nová organizační struktura společnosti obsahuje nové úseky a útvary, především samostatný úsek obchodu, úsek technický a úsek realizace, do kterého patří útvary řízení projektů, odbor nákupu a odbor montáže. Vedle toho zůstávají bez větší změny úseky finanční, řízení kvality a personální.
V souvislosti s touto organizační změnou dojde u většiny zaměstnanců ke změně názvu funkce, v ojedinělých případech i ke změně náplně práce. Kromě toho vzniknou i nová pracovní místa, především v rámci obchodního úseku, ale také v úsecích realizace a technickém.

AMPER 2014
AMPER 2014 17.02.2014

Vážení obchodní přátelé,

ČKD ELEKTROTECHNIKA, a.s. Vás zve k návštěvě stánku na 22. ročníku mezinárodního veletrhu elektrotechniky a elektroniky

AMPER 2014,

který se koná na Výstavišti v Brně ve dnech
18. – 21. 3. 2014.

Na Vaši účast se těšíme v hale P, stánek č. 3.13

Oznámení o prodání podniku
Oznámení o prodání podniku 05.12.2013

Vážení,
dovolujeme si Vám tímto oznámit, že dne 30. září 2013 byla mezi obchodní společností ČKD KOMPRESORY a.s., IČ: 261 31 226, se sídlem Praha 9, Klečákova 347, PSČ: 190 02, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6240, jakožto prodávajícím,
a
obchodní společností Howden ČKD Compressors s.r.o. (dříve Howden Kompresory, s.r.o.), IČ: 021 12 507, se sídlem Praha 1, Nové Město, V celnici 1031/4, PSČ: 110 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 215463, jakožto kupujícím,

uzavřena smlouva o prodeji podniku.

Smlouva o prodeji podniku nabyla účinnosti dne 1. listopadu 2013.

Ve smyslu § 477 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, Vám tímto oznamujeme, že dnem účinnosti výše uvedené smlouvy o prodeji podniku přešla na společnost Howden ČKD Compressors s.r.o. všechna práva a povinnosti společnosti ČKD KOMPRESORY a.s. náležící k prodanému podniku. Na společnost Howden ČKD Compressors s.r.o. tak přešly rovněž všechny pohledávky společnosti ČKD KOMPRESORY a.s. vůči jejím dlužníkům náležící k podniku a současně veškeré závazky společnosti ČKD KOMPRESORY a.s. vůči jejím věřitelům náležící k podniku.

Vezměte na vědomí, že od 1. listopadu 2013 všechny Vaše závazky a jiné povinnosti vůči společnosti ČKD KOMPRESORY a.s. jste oprávněni a povinni plnit přímo společnosti Howden ČKD Compressors s.r.o. Bankovní účty společnosti ČKD KOMPRESORY, a.s. užívané v obchodním styku přešly převodem podniku na společnost Howden ČKD Compressors s.r.o. Platby tak prosím provádějte dle platebních instrukcí na doručných fakturách. Veškeré nároky prosím uplatňujte přímo vůči společnosti Howden ČKD Compressors s.r.o. Dodávky pakdoručujte dle sjednané dodací adresy, veškerý provoz podniku byl převeden společnosti Howden ČKD Compressors s.r.o.


ČKD GROUP prodala společnost ČKD KOMPRESORY
ČKD GROUP prodala společnost ČKD KOMPRESORY 02.10.2013

ČKD GROUP divestovala svoji společnost ČKD KOMPRESORY skupině Colfax

Colfax Corporation ("Colfax"), přední světový výrobce zařízení a technologií pro manipulaci s plyny a tekutými látkami, dnes oznámila uzavření závazné smlouvy o koupi pražské společnosti ČKD KOMPRESORY a.s. od skupiny ČKD. Transakce dosahující hodnoty přibližně 57 milionů dolarů (včetně převzetí dluhu) bude dle očekávání vypořádána po splnění dodatečných podmínek ve čtvrtém čtvrtletí tohoto roku. Po dokončení transakce se společnost stane součástí divize Howden a bude přejmenována na Howden ČKD Compressors s.r.o.

ČKD KOMPRESORY jsou předním výrobcem vícestupňových odstředivých průmyslových kompresorů pro oblasti těžby a přepravy ropy a zemního plynu, petrochemii, energetiku a ocelářství. Tato akvizice posílí pozici Howdenu v segmentu pístových a šroubových kompresorů, dále rozšíří a posílí jeho produktové portfolio i geografickou působnost v Rusku a východní Evropě. V roce 2012 dosáhla společnost ČKD KOMPRESORY tržeb přibližně 40 milionů dolarů a ukazatele EBITDA 6,5 milionu dolarů.

Steve Simms, prezident a generální ředitel společnosti Colfax, k transakci uvedl: "Se svou 150letou historií mají ČKD KOMPRESORY vynikající značku s excelentním týmem a silnou geografickou působností. Tato transakce posílí činnosti Howdenu v oblasti kompresorů a rozšíří působnost Colfaxu na trzích s velkým růstovým potenciálem.“

Simms dodává: "Jsme potěšeni, že můžeme oznámit další investici do rozšíření obchodních činností Howdenu. Akviziční procesy doplněné finanční flexibilitou nám umožňují pokračovat v růstové strategii.“

Soňa Vladařová, finanční ředitelka a místopředsedkyně představenstva společnosti ČKD GROUP uvedla: „Jsme velmi potěšeni, že jsme dosáhli dohody s tak silným a renomovaným partnerem jako je Colfax. Věříme, že technická znalost, znalost trhu, zdroje a schopnosti společnosti Howden umožní společnosti ČKD KOMPRESORY dosáhnout ještě větších úspěchů, než tomu bylo doposud. Jsme také přesvědčeni, že zde existuje významný potenciál pro další obchodní spolupráci mezi Colfaxem a ČKD GROUP. Tento prodej potvrzuje strategii skupiny ČKD dále se zaměřit na dodávky investičních celků pro oblast energetiky, ropy a zemního plynu a infrastruktury.

O společnosti Colfax Corporation – Colfax je diverzifikovaná světová výrobní a inženýrská společnost, která vyrábí zařízení a technologie pro manipulaci s plyny a tekutými látkami pro komerční a vládní zákazníky po celém světě pod značkami Howden, Colfax Fluid Handling a ESAB. Colfax věří, že její značky patří mezi ty nejznámější na trzích, kde působí. Akcie Colfaxu jsou obchodovány na newyorské burze pod burzovním označením „CFX“. Další informace o Colfaxu naleznete na www.colfaxcorp.com.


Nový kontrakt v Lovochemii
Nový kontrakt v Lovochemii 24.06.2013

ČKD PRAHA DIZ vyhrála tendr v Lovochemii za ca 1 miliardu korun
V červnu 2013 podepsala společnost ĆKD PRAHA DIZ nový kontrakt v Lovochemii ze skupiny Agrofert za ca 1 miliardu Kč

Předmětem této významné zakázky je kompletní výměna dvou uhelných práškových kotlů a jejich náhrada za jeden moderní fluidní kotel s příslušenstvím o výkonu 90 MW. „Ekologizace a zvyšování účinnosti existujících závodních energetických jednotek je perspektivním směrem v energetice a tento kontrakt bude dobrou referencí pro další podobné projekty zde v Evropě,“ uvedl Tomáš Klecker, ředitel divize Energetika, ČKD PRAHA DIZ.

Plynová turbína pro kralupský Synthos
Plynová turbína pro kralupský Synthos 17.06.2013

Brněnská pobočka ČKD PRAHA DIZ uzavřela začátkem letošního roku smlouvu se společností TAMERO INVEST s.r.o. ze skupiny Synthos v objemu 97 milionů Kč. Na jejím základě dojde v průběhu letošního a příštího roku k montáži nové plynové spalovací turbíny a zavedení výstupních spalin do stávajícího kotle K1 v chemičce Synthos Kralupy a.s. v Kralupech nad Vltavou.

„ Spalovací turbína STG700 o výkonu 35MWe bude umístěna v prostoru kotelny na místo původního kotle K2. Procesně ji připojíme k systému chlazení a plynovodu a dalším nezbytným technologiím. Zajišťujeme také výpočet, návrh a dodávku výstupních spalinovodů, které jsou zaústěny do stávajícího kotle K1. Tam budou provedeny úpravy na hořákových skříních a získané odpadní teplo dále využito k výrobě páry. Celý systém bychom měli uvést do provozu v roce 2014,“ popsal technologický postup Leoš Zahrádka, ředitel brněnské pobočky ČKD PRAHA DIZ.Technologie pro Důl Darkov
Technologie pro Důl Darkov 10.06.2013

Společnost ČKD ELEKTROTECHNIKA, a.s. bude expedovat nový kotevní měnič pro Důl Darkov - Mir4 Jih, tvořený 12ti měničovými sestavami VARIANT MAXI.
Celé dílo je realizováno ve spolupráci s partnerskou firmou INCO engineering, s.r.o. a bude uvedeno do provozu v červenci letošního roku 2013. Kontrakt v hodnotě cca 9mil. Kč, navazuje a rozsahem kopíruje na referenční dodávku pro sekci Mir4 Sever realizovanou v roce 2010.
Důl Darkov je v současnosti druhým největším hlubinným těžebním komplexem v České republice s rozlohou důlního pole 25,9 km2 a zásobami uhlí v objemu 34,5 mil. t.

Dodávka ČKD PRAHA DIZ - denitrifikace energetiky
Dodávka ČKD PRAHA DIZ - denitrifikace energetiky 05.06.2013

30. května 2013 byla podepsána smlouva mezi společností ČKD Praha DIZ a hutní společnost Arcelor Mittal Ostrava na dodávku denitrifikace energetiky, tj. instalaci technologie na snížení emisí oxidů dusíku. Nová technologie má zajistit snížení emisí oxidů dusíku nejméně o 600 tun ročně, tedy o čtvrtinu oproti roku 2012. Výstavba má začít v červenci, hotové zařízení má být podle plánu spuštěno počátkem roku 2015.
"Energetické projekty zaměřené na zvyšování účinnosti výroby elektrické energie a snižování emisních limitů jsou důležitou součástí naší strategie. Ekologizace, resp. denitrifikace energetického bloku ve firmě Arcelor Mittal je pro nás nyní kvalitní zakázkou a pro budoucnost to bude dobrá reference především pro naše exportní aktivity," uvedl Jiří Bayer, obchodní ředitel, ČKD GROUP. Kontrakt je výši cсa 1 miliarda Kč.

Kogenerační zdroj pro Mariánské Lázně
Kogenerační zdroj pro Mariánské Lázně 29.04.2013

Brněnská pobočka ČKD PRAHA DIZ uzavřela začátkem letošního roku se společností Dalkia Mariánské Lázně kontrakt na výstavbu kogeneračního zdroje s výrobou tepla a elektřiny z obnovitelných zdrojů. Součástí bude dodávka nového parního kotle s výkonem 12 t/h a parní točivé redukce o výkonu 1 MW elektrických. Celé dílo bude uvedeno do provozu koncem letošního roku.
ČKD PRAHA DIZ touto zakázkou navazuje na již získané zkušenosti s výstavbou kogeneračního zdroje pro Plzeňskou teplárenskou.

Plzeňská teplárenská podepsala smlouvu s ČKD PRAHA DIZ
Plzeňská teplárenská podepsala smlouvu s ČKD PRAHA DIZ 17.04.2013

ČKD PRAHA DIZ dnes (17.dubna 2013) podepsala smlouvu na stavbu spalovny komunálního odpadu. Spalovna v Chotíkově u Plzně se začne stavět v červnu a měla by být hotova do konce roku 2015.
ČKD GROUP navazuje tímto projektem na své reference ze spalovny komunálního odpadu v pražských Malešicích a spalovny zdravotnických odpadů nemocnice Motol.
"ZEVO Chotíkov budeme realizovat společně s německou firmou Martin, která je více než padesát let leaderem v tomto oboru a s rakouskou firmou Zauner. Naše společnost ČKD PRAHA DIZ bude spalovnu projektovat, mít zodpovědnost za energetickou část stavby, kompletní montáž a uvedení do provozu," uvedl při podpisu kontraktu generální ředitel ČKD GROUP Jan Musil.
Obor spalovny v pojetí ZEVO Chotíkov považuje ČKD GROUP za perspektivní. Projekty s energetickými kogeneračními bloky využívající spalování odpadů korespondují již ca 20 let s moderními trendy vyspělé Evropy, USA a Japonska. Takovéto systémové propojení problematiky odpadů, ekologie a energetiky přináší prokazatelně pozitivní dopady na zlepšení kvality životního prostředí, efektivní výrobu elektřiny a tepla a příznivou cenu energie pro koncové zákazníky. V neposlední řadě pak i dobrou ekonomickou návratnost investice.

Pozvánka - ELCOM  UKRAINE 2013
Pozvánka - ELCOM UKRAINE 2013 06.04.2013

Vážení obchodní přátelé,

ČKD ELEKTROTECHNIKA, a.s. Vás zve k návštěvě stánku č.J743 na 17. ročníku mezinárodního veletrhu energetiky, elektrotechniky a elektroniky

ELCOM UKRAINE 2013,
který se koná na Výstavišti KievExpoPlaza ve dnech
23. 4 – 26. 4. 2013.

Těšíme se na Vaši návštěvu

Pacovské strojírny se podílejí na dodávce nové technologie pro japonského investora
Pacovské strojírny se podílejí na dodávce nové technologie pro japonského investora 11.03.2013

Počátkem letošního roku se završilo více jak roční úsilí o získání podstatného podílu na výše uvedené zakázce určené pro japonskou firmu Toray Textiles Central Europe s.r.o. se sídlem v Prostějově – Projekt CZG-1 Prostějov – Waterless Offset Plates.

Pacovské strojírny podepsaly s generálním dodavatelem celé akce, firmou AS CHEMOPRAG, a.s. Praha, smlouvu o dílo, která zavazuje zkonstruovat, vyrobit a usadit na místě v závodě investora v Prostějově 7 kusů míchaných procesních nádrží, 1 kus nádrže dehydrátoru a 1 kus teplovodní nádrže.

Technické řešení jednotlivých nádrží musí odpovídat požadavkům výrobního procesu, jehož převážná většina bude probíhat v Ex prostředí s nebezpečím výbuchu Zóna 1/2 IIB T3.

Termín realizace dodávky: konec dubna 2013
Uvedení do provozu a předání investorovi do užívání: polovina srpna 2013

AMPER 2013
AMPER 2013 07.03.2013

Vážení obchodní přátelé,

ČKD ELEKTROTECHNIKA, a.s. Vás zve k návštěvě stánku na 21. ročníku mezinárodního veletrhu elektrotechniky a elektroniky

AMPER 2013,

který se koná na Výstavišti v Brně ve dnech
19. 3 – 22. 3. 2013.

Na Vaši účast se těšíme v hale P, stánek č. 110

Russia Power - poděkování
Russia Power - poděkování 06.03.2013

Děkujeme všem návštěvníkům, klientům a obchodním partnerům, kteří nás v rámci veletrhu Russia Power navštívili na veletrhu v Moskvě. Těšíme se na Vaši účast a další pracovní setkání při dalším ročníku – v březnu 2014, opět v Moskvě.

Dodávka přetlačných tanků do Rodinného pivovaru Bernard
Dodávka přetlačných tanků do Rodinného pivovaru Bernard 01.03.2013Zakázka je realizována na základě výsledků výběrového řízení. Jedná se o dodávku a montáž 15 ks přetlačných tanků na pivo (objem 100 – 800 hl), včetně instalace, montáže obslužných plošin a žebříků.

Specifika dodávky:
• 2 x přetlačný tank 800 hl
• 6 x přetlačný tank 400 hl
• 6 x přetlačný tank 200 hl
• 1 x přetlačný tank 100 hl
• tanky v různém vybavení, s izolací, s chlazením

Termín realizace dodávky: duben 2013
Montáž: květen 2013

Další kompresor značky ČKD  bude instalován v Polsku
Další kompresor značky ČKD bude instalován v Polsku 15.02.2013

Koncem roku 2012 společnost ČKD KOMPRESORY podepsala smlouvu na dodání turbokompresoru 7RSA56 na vodíkový plyn s výkonností 20000 Nm3/hod., do společnosti Zaklady azotowe Tarnow, Polsko.
Po dodání, které je naplánováno na začátek roku 2014, bude kompresor zapojen do výrobního procesu výroby plastů.

Veletrh RUSSIA POWER 2013
Veletrh RUSSIA POWER 2013 04.02.2013

Zveme Vás k návštěvě expozice ČKD GROUP na veletrhu, který se koná ve dnech 5.-6. března 2013.
Těšíme se na Vaši návštěvu, stánek 613, Pavilion Eight, Expocentr, Moskva

Cogen Bratislava West
Cogen Bratislava West 03.01.2013

V roce 2012 dokončila ČKD PRAHA DIZ výstavbu kogeneračního bloku v Bratislavě a nový zdroj uvedla do provozu. Energoblok o výkonu 9MW elektrických (MWe) a 9,4 MW tepelných (MWt) patří mezi nejmodernější energetické zdroje v ČR a na Slovensku. Celková účinnost přesahuje hodnotu 87%. Srdcem této jednotky jsou dva kogenerační zdroje spalující zemní plyn.

Kompresorová stanice Portovaja
Kompresorová stanice Portovaja 02.01.2013


Kompresorová stanice Portovaja - jeden z nejdůležitějších uzlů plynovodu NORD STREAM je v plném provozu. ČKD PRAHA DIZ získala další špičkovou referenci ve výstavbě investičního celku pro segment plyn a ropa. Kompresorová stanice Portovaja v lokalitě Vyborg tlačí plyn pod Baltským mořem do Evropy.

POUR FÉLICITER
POUR FÉLICITER 19.12.2012

PŘEJEME VÁM ÚSPĚŠNÝ A DOBRÝ ROK 2013!!

Soutěž Best Innovator 2012
Soutěž Best Innovator 2012 02.12.2012

ČKD GROUP získala 2. místo v konkurenci 147 firem v soutěži Best Innovator 2012 - mezinárodní soutěži v řízení inovací.
Pořadatel akce byla společnost A.T. Kearny, světový leader v manažerském poradenství.

Zisk nové zakázky v Rusku
Zisk nové zakázky v Rusku 01.12.2012

ČKD KOMPRESORY uzavřely v září letošního roku s ruskou společností Torgovyj Dom LUKOIL kontrakt na dodání stejnosměrného motoru typu 21B 248-04H (2800 kW, 6000 V, 1500 ot./min 50 Hz). Je určen pro pohon kompresoru zapojeném v procesu zpracování ropy v Permském kraji. Jedná se o náhradu původního motoru z produkce ČKD. Zakázkou tak pokračuje dlouhodobá spolupráce mezi ČKD a jedním z největších ruských koncernů LUKOIL.

Konference
Konference 01.12.2012

Společnosti
ČKD KOMPRESORY a.s.,
TechSoft Engineering, s.r.o.
a
Asociace strojních inženýrů

Vás srdečně zvou na konferenci
"Současné trendy při návrhu, výpočtu a zkoušení turbostrojů," která se bude konat v září 2013.
Detailní informace ke konferenci naleznete zde.

Rekonstrukce pohonu kompresorové stanice na Ukrajině
Rekonstrukce pohonu kompresorové stanice na Ukrajině 15.10.2012

ČKD ELEKTROTECHNIKA, a.s. zvítězila v tendru na rekonstrukci pohonu Kompresorové stanice BAR (KS BAR) na Ukrajině. Kompresní stanice se nachází cca 300km od Kyjeva ve městě BAR ve Vinnytském regione. Technologie by měla být uvedena do provozu v průběhu roku 2013.
Samotná rekonstrukce představuje kompletní výměnu starých zařízení z někdejší produkce ČKD, které sloužily pro pohon motoru o výkonu 25MW. Probíhající modernizace na potrubí “UNION“, jehož součástí je i KS BAR, má za cíl zvýšení účinnosti a prodloužení životnosti jak plynových turbín, tak plynových kompresorových stanic o dalších min.15 let.
ČKD ELEKTROTECHNIKA tak navazuje na úspěšné projekty z minulých let konkrétně na zakázky Davydovskaja (2007) a Putjatinskaja (2004) a získává tak důležité reference v daném segmentu trhu.

Instalace kompresoru, PZP Lobodice – stavební část
Instalace kompresoru, PZP Lobodice – stavební část 01.10.2012

ČKD PRAHA DIZ, a.s. byla vybrána společností RWE Gas Storage, s.r.o. jako dodavatel první etapy projektu Instalace kompresoru, PZP Lobodice – stavební část. Dodávka zahrnuje stavební úpravy stávající budovy kompresorovny a instalaci kompresoru. Práce na realizaci byly zahájeny.

Zprovoznění kompresoru u GAZPROM NEFTECHIM SALAVAT
Zprovoznění kompresoru u GAZPROM NEFTECHIM SALAVAT 03.09.2012

Dne 03.09.2012 specialisté společnosti ČKD KOMPRESORY uvedli do provozu třítělesový kompresor pro stlačování pyrolýzního plynu, který byl dodán na základě smlouvy podepsané v roce 2011 s AO GAZPROM NEFTECHIM SALAVAT. Tato společnost je jedním z největších zpracovatelů ropy a plynu ve světě a vyrábí cca 120 produktů, např. naftu, benzín, polyetylen, toluen, čpavek, močovinu, glykoly, aminy atd. Firma GAZPROM NEFTECHIM SALAVAT robustně investuje do nových výrobních technologií a má klientelu po celém světě.
Nový třítělesový kompresor nahrazuje původní kompresor naší firmy, který byl v provozu od roku 1987. Výměna kompresorů proběhla ve velice krátkém časovém období. Od září roku 2012 je kompresor zapojen do technologie a plně se účastní výrobního procesu.
Realizovanou výměnou kompresoru si naše firma vytvořila na tomto chemickém závodě dobrou pozici pro případné další dodávky kompresorů.

Projekt Věrchněčonsk - pokračovaní spolupráce mezi TNK-BP a ČKD
Projekt Věrchněčonsk - pokračovaní spolupráce mezi TNK-BP a ČKD 12.07.2012

Společnost ČKD KOMPRESORY a. s., člen skupiny ČKD GROUP, v rámci plnění letošního rozpočtu, podepsala jeden z největších kontraktů roku 2012 na dodávku turbokompresoru typu 6RSA62 pro utilizací doprovodního zemního plynu.
Obchodní ředitel Ing. Stanislav Novotný převzal na sebe přípravu tohoto projektu jako celku. Dle jeho slov, tento kontrakt je zajímavý pro firmu nejen svou cenou, ale také tím, že kompresor bude připraven pro práce v extrémních podmínkách Dálného Východu Ruské Federace. Tento fakt zvětšuje náročnost na přípravu projektu, projektovaní stroje, jeho výroby a balení. Zároveň Kontrakt je příkladem pokračování dlouhodobé spolupráce mezi společnosti ČKD KOMPRESORY a. s. a společnosti TNK-BP, která je stálým zákazníkem skupiny ČKD.

Pacovské strojírny dodaly malý průmyslový pivovar do Krkonoš
Pacovské strojírny dodaly malý průmyslový pivovar do Krkonoš 12.06.2012

Počátkem letošního roku podepsala společnost Pacovské strojírny, a.s. smlouvu na dodávku malého průmyslového pivovaru do Vrchlabí, předán byl v srpnu 2012. Počáteční výstav činí 3000 hl s uvažovaným budoucím rozšířením. Investorem je rodinná firma Hendrych a synové.

Vybavení minipivovaru: nerezová varna 22 hl, kvasné tanky (20 a 40 hl), ležácké tanky (20 a 40 hl), přetlačné tanky (20 a 40 hl) a CK tank 20 hl.

LUKOIL chce turbokompresory z ČKD
LUKOIL chce turbokompresory z ČKD 15.05.2012

Hned na startu letošního roku uspěla ČKD KOMPRESORY a.s. u významného světového výrobce – ruského petrochemického koncernu LUKOIL. Se společnosti OAO Torgovyj dom LUKOIL podepsala smlouvu na dodávku turbokompresoru typově označeného 2RBA99 pro její jednotku katalytického krakovaní.

Podpis se uskutečnil v lednu 2012 a zařízení bude dodáno zákazníkovi za 16 měsíců v dubnu příštího roku do jeho závodu ve městě Kstovo v Ruské federaci. Tento nový kontrakt je významný i z toho důvodu, že společnost ČKD KOMPRESORY díky němu obnovila spolupráci se svým tradičním zákazníkem ruským LUKOILEM. LUKOIL turbokompresor z ČKD využije při katalytickém tepelném zpracování ropných frakcí, kde dochází jak k produkcí benzinu s vysokou hodnotou oktanů, tak lehkého plynového oleje nebo nenasycených mastných plynů.

Veletrh ELCOM Ukrajina 2012
Veletrh ELCOM Ukrajina 2012 15.04.2012

Společnost ČKD ELEKTROTECHNIKA, a.s. se i v letošním roce zúčastní
Mezinárodního veletrhu ELCOM v Ukrajině. Veletrh je zaměřený na obnovitelnou a konveční energii, energetickou účinnost, elektrotechniku, osvětlení a automatizaci. Těšíme se na vaši návštěvu ve dnech 17-20.4 2012 na výstavišti ExpoPlaza, Kyjev.

Veletrh RUSSIA POWER 2012
Veletrh RUSSIA POWER 2012 20.02.2012

Společnost ČKD GROUP se i v letošním roce zúčastní veletrhu Russia Power v Moskvě.
Zveme vás k návštěvě expozice ČKD GROUP na veletrhu, který se koná ve dnech 5. - 7. března. Těšíme se na vaši návštěvu u stánku D 73, Pavilon č.1, Expocentr, Moskva.

Z ČKD NOVÉ ENERGO jsou od 1.1. 2012 ČKD KOMPRESORY
Z ČKD NOVÉ ENERGO jsou od 1.1. 2012 ČKD KOMPRESORY 01.01.2012

Jedna ze stěžejních výrobních firem skupiny ČKD GROUP - ČKD NOVÉ ENERGO, vstoupí do roku 2012 pod novým jménem ČKD KOMPRESORY, a.s. „ Změnu obchodního jména jsme diskutovali především s našimi zákazníky a obchodními partnery. Naše rozhodnutí padlo na základě jejich pozitivní odezvy a ve shodě s naším hlavním produktem," okomentoval změnu názvu generální ředitel ČKD KOMPRESORY, a.s. Jan Růžička.

ČKD KOMPRESORY, a.s. vyrábí především kompresory a kompresorová soustrojí, elektromotory a generátory. Kompresory značky ČKD jsou využívány v mnoha odvětvích petrochemického průmyslu, v plynárenství, hutnictví, energetice, chladírenství a v chemickém průmyslu.

ČKD GROUP a ROSATOM budou spolupracovat
ČKD GROUP a ROSATOM budou spolupracovat 25.10.2011

ČKD GROUP na konci letošního roku uzavřela smlouvu o spolupráci s ruskou společností Rusatom Overseas, patřící do korporace ROSATOM.

Dokument byl podepsán na mezinárodním Fóru dodavatelů pro jaderný průmysl Atomex-Evropa, které se konalo poprvé v Praze.
„Ruští a čeští výrobci mají podobný technologický systém, stejné tradice, velké zkušenosti se vzájemnou spoluprací, proto je logické, že mnoho nových externích dodavatelů se nám podařilo najít právě v českém průmyslu,“ okomentoval rozbíhající se spolupráci generální ředitel ROSATOMU Sergej Kirienko.
ČKD GROUP se v této spolupráci opírá o své vynikající reference z dodávek pro sekundární okruh jaderných elektráren Temelín, Dukovany a Jaslovské Bohunice. Stejně tak ze současných projektů, které máme při dostavbě Mochovců. Jsme přesvědčeni, že spolupráce s ROSATOMEM má reálný základ a naplní naše očekávání, “ řekl generální ředitel Jan Musil.